Privaatsuspoliitika


1. EESMÄRK

1.1 Privaatsuspoliitikaga (“Privaatsuspoliitika”) määratakse kindlaks põhimõtteid, mille alusel Lisanor OÜ (“Ettevõte”) seoses teenuste osutamisega isikuandmeid kaitseb ning millistel eesmärkidel Ettevõte isikuandmeid töötleb.

1.2 Privaatsuspoliitika kehtib kõikide isikute suhtes, kes kasutavad Ettevõtte teenuseid ja veebilehte ning esitavad Ettevõtte teenuste kohta päringuid.

1.3 Privaatsuspoliitika lähtub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, “GDPR”) ja täpsustab selle rakendamise põhimõtteid ettevõtte poolt.

1.4 Privaatsuspoliitika on Ettevõtte kõigi lepingute osa. Külastades veebilehte, esitades Ettevõttele päringuid teenuste kohta ja asudes Ettevõtte teenuseid kasutama, nõustute privaatsuspoliitikas kirjeldatud andmetöötluse põhimõtetega.


2. MÕISTED

Isik tähendab Klienti, Kliendiga seotud isikut või Külastajat.

Klient tähendab isikut või tema esindajat, kes kasutab Ettevõtte teenust.

Kliendiga seotud isik tähendab isikut, kelle andmeid Ettevõte lepingu täitmiseks töötleb.

Külastaja tähendab isikut, kes külastab Ettevõtte veebilehte.

Andmed tähendavad Isiku isikuandmeid, mis saavad Ettevõttele teatavaks seoses Kliendi poolt Ettevõtte teenuste kasutamisega või nende kohta päringute tegemisega.

Veebileht tähendab Ettevõtte veebilehte.

Teenused tähendavad Ettevõtte osutatavaid teenuseid.

Leping tähendab Kliendiga teenuse osutamiseks sõlmitud lepingut.

Kõik ainsuses nimetatud Mõisted on kohalduvad ka mitmusele.

 

3. MILLISEL EESMÄRGIL ETTEVÕTE ISIKUANDMEID TÖÖTLEB

3.1 Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda Klientidele parimaid Teenuseid, täita Teenuse osutamiseks sõlmitavat lepingut ning vastata Teenuste kohta esitatud päringutele. Kliendiandmete kogumisel piirdub Ettevõte minimaalsega, mida vajab töötlemise eesmärkide täitmiseks.

3.2 Ettevõte kogub isikuandmeid:

3.2.1 Ettevõtte teenuste tellimisel ja kasutamisel ning Lepingu sõlmimisel;

3.2.2 Ettevõttele või ettevõtte kaudu infopäringu saatmisel;

3.3 Andmete töötlemine on vajalik, et Ettevõttel oleks võimalik osutada Kliendile Teenuseid, vastata infopäringutele ja tagada soovijatele tellitud uudiskirja saatmine.

3.4 Andmete töötlemise aluseks on Isiku nõusolek, Leping või seadus.

 

4. MILLEKS ETTEVÕTE ISIKUANDMEID KASUTAB

4.1 Ettevõte võib kasutada Kliendi, Kliendiga seotud isiku Andmeid lepingu täitmiseks õigusaktide alusel ilma Isiku nõusolekuta järgmistel juhtudel:

4.1.1 Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks lepingu sõlmimiseks;

4.1.2. Kliendile Teenuste osutamiseks vajalike tegevuste sooritamiseks ja Teenustega seotud nõustamiseks;

4.1.3 Ettevõtte veebilehe ja elektroonilise lahenduse logide tegemiseks ja säilitamiseks, vigade kõrvaldamiseks, hoolduseks ja arenduseks, Lepinguga seotud andmete hoidmiseks ja säilitamiseks (sh pilveteenuste abil);

4.1.4 Teenuste ning Kliendi ja Külastaja kasutuskogemuse paremaks muutmiseks, Teenuste kasutamisega seotud info edastamiseks ja muudeks Teenuste osutamiseks vajalikeks tegevusteks;

4.1.5 Arvete vormistamiseks ja väljastamiseks;

4.1.6 Teenuste osutamise ja äriga seotud infovahetuseks, äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (nt teabe edastamine Ettevõttele õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks jms), samuti äririskide ja kahjude hindamiseks ning ärahoidmiseks;

4.1.7 Kliendile e-posti teel Teenuste kohta teabe saatmiseks;

4.1.8 Klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks, kasutusaktiivsuse ning Kliendi rahulolu mõõtmiseks;

4.1.9 Ettevõtte rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks ja võlgade sissenõudmiseks, sh Andmete edastamiseks õigus- või advokaadibüroole ning inkassoettevõttele;

4.1.10 Võimaldamaks ja kontrollimaks Kliendi ja Kasutaja ligipääsu digitaalsetele kanalitele digitaalsete teenuste kasutajakogemuse parandamiseks ning vaadete kohandamiseks seadmele, samuti selleks, et vältida digitaalsetele kanalitele volitamata ligipääsu ja nende väärkasutamist, tagades info turvalisuse, tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogia struktuuri ja arendada Teenuseid testimise ja parandamise kaudu;

4.1.11 Muul viisil Lepingu täitmiseks, lepingu sõlmimisel ja täitmisel abistamiseks Teenuste osutamiseks või enda õiguste kaitseks vajaliku soorituse tegemiseks.

4.2 Kliendil ei ole võimalik keelduda Andmete töötlemisest punktides 4.1.1 – 4.1.11 eesmärkidel, kuivõrd see muudaks võimatuks talle Teenuse osutamise.

 

5. MILLISEID KLIENTIDE ISIKUANDMEID ETTEVÕTE TÖÖTLEB

5.1 Punktides 4.1.1 – 4.1.11 nimetatud eesmärkidel töötleb Ettevõte järgmiseid Andmeid:

5.1.1 Kliendi nimi, e-posti aadress, telefoninumber, pangakonto number, arve ja tasumise andmed ning krediitkaardi andmed.

5.1.2 Kliendiga seotud isiku nimi ja e-posti aadress;

5.1.3 Andmed Kliendi poolt Ettevõtte Teenuste kasutamise kohta: Andmed Teenuste kasutamise alguse ja perioodi kohta, Andmed Kliendi tellimuste kohta, Andmed Lepinguga seotud tahteavalduste, arvete ja makseinfo kohta, Andmed elektroonilistes kanalites tehtud valikute, soorituste ja logide kohta, küpsiste abil kogutud Andmed ja muud Ettevõtte Teenuste kasutamist puudutavad Andmed.

5.1.4 Muud Andmed, mida Ettevõte võib mõistlikus ulatuses ja vajalikus koosseisus Lepingu täitmiseks töödelda.

 

6. KUIDAS ETTEVÕTE ISIKUANDMEID KAITSEB

6.1 Ettevõte peab Isiku privaatsust ja tema Andmete kaitset väga oluliseks ning teeb parimaid pingutusi Andmete turvalisuseks ja kaitseks.

6.2 Kaitseb isikuandmeid turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega, mille alusel kehtestatud meetmed tagavad Andmete lekke ja kadumise vältimise riskide maandamise ning ohtude ennetamise.

6.3 Tagab Andmete töötlemise turvalisuse vastavalt õigusaktidele (nt isikuandmekaitse üldmäärus “GDPR”) ja headele äritavadele.

 

7. KUIDAS ETTEVÕTE KASUTAB ANDMEID TURUNDUSEKS

Ettevõttel on õigus kasutada Lepingu alusel Kliendi Andmeid Teenuste ja teenuskeskkonna turunduslikuks ja statistiliseks analüüsiks (nt tüüpiline käitumine ja kasutusviis), kombineerides välistest allikatest saadud andmeid sisemiste andmetega, eesmärgiga teha kindlaks isiku kasutusvajadused ning eelistused.

 

8. MILLISEL JUHUL ETTEVÕTE ANDMEID JAGAB

Ettevõte jagab Andmeid järgmistel juhtudel:

8.1 Õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutuste (nt õiguskaitseorganid) nõudel;

8.2 Teenuse osutamisega seotud ettevõtetele, kui see on Lepingu täitmiseks vajalik;

8.3 Õigus- ja finantskonsultantidele, inkassoettevõtetele ja muudele volitatud töötlejatele, kui see on Teenuse osutamiseks, Ettevõtte kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik.

 

9. MILLISE AJANI ETTEVÕTE ANDMEID SÄILITAB

Ettevõte ei töötle Andmeid kauem, kui on vajalik. Ettevõte säilitab Andmeid nende kasutamise eesmärgi täitmiseni – üldjuhul Lepingu lõppemiseni ning pärast seda oma õigustatud huvi alusel ja õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisest tulenevad kohustused, eraõiguslikud alused jms).

 

10. MILLISED ISIKUANDMETEGA SEOTUD ÕIGUSED ETTEVÕTE TAGAB

Kliendil ja Kliendiga seotud isikul on õigus:

10.1 Saada Ettevõttelt teavet tema Andmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta;

10.2 Nõuda Ettevõttelt Andmete kasutamise lõpetamist, Andmete parandamist ja kustutamist;

10.3 Anda nõusolek või võtta see tagasi Andmete kasutamiseks otseturunduseks või muul turunduslikul eesmärgil;

10.4 Võtta Andmete kaitseks ühendust andmekaitse järelvalvega või pöörduda kohtusse;

10.5 Nõuda talle Andmete õigusaktidele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud põhjendatud ja tõendatud kahju hüvitamist;

10.6 Nõuda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlemisel.

 

11. ETTEVÕTTE KONTAKTID

Ettevõtte kontakt teadete, päringute ja tahteavalduste esitamiseks on info@sookriimud.ee .

 

12. KUIDAS ETTEVÕTE KASUTAB KÜPSISEID

12.1 Ettevõte kasutab veebilehel küpsiseid (tekstifailid, mis laetakse veebilehe või Ettevõtte elektroonilise lahenduse kaudu kasutaja seadmesse (arvutisse, mobiili). Küpsised salvestatakse veebibrauseri failikataloogi (nt Chrome, Firefox) seadme kõvakettale. Küpsised võimaldavad kasutaja edaspidi veebilehele sisenedes ära tunda, teha kindlaks tema huvid ja eelistused, analüüsides tema valikuid ja pakkuda talle selle alusel paremaid kasutustingimusi, edastada veebilehe kaudu pakkumisi ja reklaame Küpsised ei ohusta veebilehe seadet.

12.2 Ettevõte kasutab küpsiseid selleks, et isik ei peaks uuesti veebilehele sisenedes või uuesti Ettevõtte elektroonilist lahendust kasutades sisestama juba eelnevalt sisesta